Crash Course “Stoom-Cursus” – 2020

Met deze “iCourse” wordt een route voor de Navigatie van het individuele leven behandeld. Het heeft, na een diepgaande inleiding, als DOEL om een Alternatieve Psychotherapie voor te stellen t.b.v. de dagelijkse levenservaringen in deze tijd. Het kan daarom ook niet anders dat bij gelegenheid ook diepere en ook wel pijnlijke psychische issues worden aangesproken…

Wij willen dit o.a. aanreiken aan de Studenten en Teachers over de gehele wereld, van wat nu als “A Course in Miracles / Een Cursus in Wonderen” bekend geworden is.

Het is echter vooral, en in belangrijke mate, ook aan diegenen gericht die een brede belangstelling hebben, voor de kennis over en het praktiseren van de leerstellingen, over de als allerhoogst bekende Grote Scheppings-Geest, die ook “Creator” of “God” genoemd wordt.

Deze gedachten en leerstellingen zijn o.a. neergelegd in diverse bibliotheken van de Evangeliën van de Kerk van het Westen en van de Middeleeuwse Kerk van het Oosten in China en Perzië.

Het gaat niet over theologie, religie, gemeenschapsvorming of kerk. Het gaat hier over Boodschap èn Voorbeeld van onze medemens Jezus van Nazareth, Yeshua bar N’zareth, die ons, op het dramatisch Hoogte-punt van zijn leven, De Christus toonde. Het woord “Christus” betekent namelijk ‘Gezalfde’, “the Anointed” ( zie 2) : The Gospel of The Beloved Companion, bij 32:4) . Het was niet Zijn naam maar Zijn onderscheiding.

Deze Re-training of the mind ( het opnieuw trainen van ons Denk-Vernuft) beoogt een consistente verandering van ons Denk-Vernuft, dat teweeg gebracht wordt op basis van de Grondslagen van het oorspronkelijk Evangelisch Geloof, het geloof in de Goede Boodschap (‘euangelium’, ‘euaggelion’) zoals in de diverse officiële en niet-canonische Evangeliën over het Nieuwe Testament.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ENKELE VOORBEELDEN:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1)

A Silk Road Gospel: The Secret Sayings of Ye Su – the Gospel of “Jing Jiao“, de “Religie van het Licht” van de oude Middeleeuwse Kerk van China. Aldus accepteerde de Keizer van China, De Zhong, in AD 635 het Nestoriaanse Evangelie van Jezus Christus.

ISBN : 0-595-33684-1

No.11.  Mary said “I love You Ye Su”. Ye Su said, “that is a good start, the Kingdom is born from Love.”

No 63. Ye Su asked Mary, “What shall you do when I return from the dead?” Mary said,”If you were to return from the dead, I would observe awe-struck silence and speak to no one about it. Ye Su said, “You have learned well Mary. You shall be My Apostle.

“The Secret Sayings of Ye Su”, die onverwachts opgedoken zijn en gebracht werden door Mr.Wang en Mr.Chang in 1996 en die uitmuntend zijn vertaal door  Jay G. Williams in 2004, zijn nu beschikbaar via de boekhandel en webshops.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De auteur van deze website heeft in 2011 deze hierboven getoonde eerste Christelijke Pagode en de “Nestorian Stele” met de historische opschriften over deze Chinese kerk geverifieerd in de nabije omgeving van Xi’an, de vroegere keizerstad Chang An.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Met stilzwijgend goedvinden van de heren Wang , Chang en Williams is de complete tekst ( wel nog niet door mij in het Nederlands vertaald ) aan het rechts-boven staande MENU toegevoegd.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2)

The Gospel of The Beloved Companion – the Complete Gospel of Miryam the Migdalah ( i.e. “the Tower” )

De originele tekst is in hoofdletters gevat, zo ook hier.

ISBN -10 1452810729

32:2 THEN MIRYAM, THE BELOVED COMPANION, TOOK A JAR OF OIL OF PURE AND EXPENSIVE SPIKENARD AND POURED IT UPON THE HEAD OF YESHUA AND ANOINTED HIM. AND THE HOUSE WAS FULL OF THE SWEET FRAGRANCE OF THE OINTMENT.

32:3 AND SEEING WHAT SHE HAD DONE, THE DISCIPLES THERE-FORE GRUMBLED AGAINST HER AMONGST THEMSELVES.

32:4 BUT HEARING THIS, YESHUA SAID TO THEM, “LEAVE HER BE SHE HAS ANOINTED ME FOR WHAT I AM COME TO DO, AND DONE WHAT SHE IS APPOINTED TO DO. 

ONLY FROM THE TRUTH I TELL YOU, WHENEVER THEY SPEAK OF ME, WHAT SHE HAS DONE WILL ALSO BE TOLD IN MEMORY OF HER

YOU DO NOT KNOW OR UNDERSTAND WHAT SHE HAS DONE. I TELL YOU THIS:

WHEN ALL HAVE ABANDONED ME, ONLY SHE SHALL STAND BESIDE ME LIKE A TOWER. A TOWER BUILT ON A HIGH HILL AND FORTIFIED CANNOT FALL, NOR CAN IT BE HIDDEN. 

FROM THIS DAY FORTH, SHE SHALL BE KNOWN AS MIGDALAH, FOR SHE SHALL BE AS A TOWER TO MY FLOCK, AND THE TIME WILL SOON COME WHEN HER TOWER SHALL STAND ALONE BY MINE.”

~~~~~~~~~~~~~~

39:5 WHEN YESHUA THEREFORE HAD RECEIVED THE VINEGAR, HE SAID, 

“IT IS FINISHED.” 

AND HE BOWED HIS HEAD, AND ONE OF THE SOLDIERS, HEARING THIS, PIERCED HIS SIDE WITH A SPEAR, AND IMMEDIATELY BLOOD AND WATER CAME OUT.

De bovengenoemde “The Secret Sayings of Ye Su” onthullen ook nog de geloofs-diepte van Maria Magdalena en bevestigen in duidelijke termen haar aanstelling ( in Saying no.63) als eerste Apostel, zoals door Jezus Zelve werd uitgesproken. Bovendien noemde Hij haar in de boven-genoemde Gospel of The Beloved Companion : de” Migdalah” , d.w.z. de ‘Toren‘ voor Zijn volgelingen ( 32:4).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3)

The Gospel of Mary of Magdala – Fragmenten van de eerste Vrouwelijke Apostel, toen genoemd “Apostola apostolorum”, Papyrus Berolinensis 8502,1

ISBN 0-944344-58-5

No 3 : 2What is the Sin of the world ? 3The Savior replied, “There is no such thing as Sin …”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4)

 Het Evangelie naar Lukas, 

Papyrus-fragment Gospel of Luke

met bijzondere referentie naar:

Hoofdstuk 23:34 > Jezus sprak, “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5)

Het Evangelie naar Johannes,

Cross of Christ @ Church of St John at Seldjuk-Turkey

met bijzondere referentie naar :

Hoofdstuk 19:30 > Nadat Jesus den zuren wijn ontvangen had, zeide Hij ,  “Het is Volbracht.” Hij boog Zijn hoofd en gaf den geest.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6)

Boodschap aan Oost-Azië :

“Het Volbrachte Werk van Christus aan het Kruis”

Indonesia, 15 september 1946

Zie gekoppelde website: www.cross-of-christ.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7)

A Course in Miracles – Urtext Manuscripts – Complete Seven Volume Combined Edition 2008″.

“Urtext” betekent origineel en authentiek. Het betreft een mediamieke transcriptie dat 7 jaren achter elkaar duurde. Het resulteerde uiteindelijk in “A Course in Miracles / “Een cursus in Wonderen” voor èn van de twee trans-scribes (“schriftstellers”) Helen Schucman en William Thetford. Beide waren professoren in de Medische Psychologie aan de Columbia University, New York.

ISBN : 978-0-9816984-4-1

En het lijkt erop dat het begrepen en aanvaard werd door slechts één van hen beide. Het is inderdaad een curriculium naar eigen vrije individuele keuze met als hoofddoel om mettertijd d.m.v. een “little willingness” een diepgaand besef èn levenservaring te ontwikkelen betreffende onze eigen Oorsprong en Identiteit. En daar is, zoals blijkt, niet iedereen zomaar klaar voor.

Het werd kennelijk wel ervaren door b.v. Hendrik Th. Lilipaly, William Thetford en ook, lang geleden, door Myriam The Migdalah blijkens hun ter schrift gestelde uitingen, waarin we kunnen lezen dat zij hun Oorsprong en Identiteit wisten binnen het Bereik van de Allerhoogste Geest ( Die wij door de eeuwen heen “God” genoemd hebben).

~~~~~~~~~~

Tot onze grote verbazing en als heugelijke verassing blijkt de recentelijk verschenen “The Secret Sayings of Ye Su”, ( het Evangelie van het “Jing Jiao” , de “Religie van het Licht” van de oude Middeleeuwse Kerk van China anno 635 AD), qua inhoud in diverse punten een voorloper te zijn, van de essenties uit de “Course in Miracles” (“De Cursus in Wonderen”) uit 1965.

Stelling no 32 van deze “The Secret Sayings of Ye Su” maakt dit duidelijk: ‘The Kingdom is Agape made manifest among us. It is one great MIRACLE. If you know Agape, the Kingdom comes.’ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“iCourse” ?

“iCourse” betekent gewoon ” een internet Curicullum“, dat hier gratis en voor iedereen beschikbaar wil zijn.

De “iCourse” biedt hier ook een “Platform van Keuzes” aan waarop men met een 7 tal DENK-richtingen kennis maken kan :

  1. The Gospel of The Beloved Companion – the Complete Gospel of Miryam the Migdalah,
  2. The Gospel of Mary of Magdala,
  3. A Silk Road Gospel : The Secret Sayings of Ye Su,
  4. The Gospel of Luke,
  5. The Gospel of John,
  6. Message to East-Asia – www.Cross-of-Christ.com
  7. A Course in Miracles – URTEXT Manuscripts,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

En zoals het o.a. met de Evangeliën van het Nieuwe Testament is gegaan zo is ook de tevoren genoemde “A Course in Miracles – Urtext Manuscripts” via Internet gratis en voor iedereen beschikbaar via de nieuwe website:

http://www.oracle-for-miracles.com

Voor uw gemak bij de navigatie in het menu, kunt u gebruikmaken van het volgend PAD  in het Home Menu:  > “2) Concordances: The Scholar’s Toolbox II” “1) Urtext  seven volume” / “Seven Volume Urtext  Web Concordance / …..

Van hier uit kunt u het LEZEN van de tekst beginnen en de Zoek-opdrachten en/of uw Research doen.

Deze lijvige, nu totaal 12 volumes tellende URTEXT – Bibliotheek , bevat de Gecodeerde Informatie voor een praktische “Mind-training”, d.w.z. de training van ons “Denk-Vernuft”* t.b.v. het herontdekken van een vredevolle en gelukkige denk-vernuft* ( = onze meest relevante vertaling van het Anglo-Saksische “mind’ naar het Nederlands !) voor iedereen.

Het is de Allerhoogste Grote Geest, de Geest der Liefde, onze Schepper, die ons telkens weer te hulp komt, om ons denk-vernuft consistent te willen doen veranderen om zodoende in staat te zijn de KEUZE te doen, voor het Ontwaken uit ons Droom-leven en uit deze Droom-wereld, de nachtmerrie, waarvan wij allen weten hoe die eindigt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Maar … WAAROM Crash Course?

De term Crash Course werd mij als medicus recentelijk via diverse media ingegeven n.a.v. de crash-courses die de IC-novieten in de ziekenhuien moesten krijgen om, buiten hun oorspronkelijk beroep om, de IC-afdelingen met COVID19 patiënten te kunnen bemannen.
Als zo’n “Stoom- of Spoed-cursus” wil dit stuk ook dienen in deze wereld-omvattende crisistijd van Pandemie en Oorlog in Oost-Europa en ook elders in de wereld, met de alom voelbare psycho-logische nood bij jong en oud en de psycho-sociale ontwrichtingen ervan.
Voorts beoogt dit stuk niet zozeer de kennis vergaring dan wel de persoonlijke dagelijkse toepassing voor de persoonlijke ervaring in cruciale, moeilijke en ook wel crisis-situaties op individueel vlak.
Want de bestaande traditionele, Westerse gecanoniseerde en ook andere diepzinnige teksten b.v. ook die van de Kerk van het Oosten, de Tao Te Ching en de Vedanta’s zijn te lijvig en ingewikkeld voor acuut en direct gebruik.

Deze vrije KEUZE is nu aan ons allen, niemand uitgezonderd. Het zal een echte keuze zijn met de elementen die ons óók nu nog steeds eigen zijn : onze vrije wilskracht en innerlijke vrijheid.

Deze in deze crisis geïnspireerde en geconcipieerde “Crash Course” pretendeert geenszins om de bovengenoemde, totaal 7 vrij lijvige volumes als bronnen te vervangen.

Echter, voor sommigen onder ons, kan in deze COVID crisis-tijd de gelegenheid tot verdieping daartoe wellicht onverwacht maar zeer kort duren.

Bovendien kan deze Spoed-cursus als een krachtige mentale uitrusting diegenen dienen, die vrijwillig of niet in deze gruwelijke oorlog in Oost-Europa betrokken zijn, en zo ook hen kunnen toerusten, die in andere oorlogen in onze huidige wereld verwikkeld zijn.

Vriendelijk bent U hiermede (uiteraard geheel vrijblijvend) uitgenodigd om aan deze mentale oefening, bestaande uit zeven Stages, deel te willen nemen.

Deze 7 Stages kan men b.v. telkens aan het begin van de 7 week-dagen doen. De herhalingen ervan verschaffen ons de diepte om dit “gecodeerd materiaal” in toenemende mate in onze spirituele diepten te leren decoderen en ook praktisch toe te passen, t.b.v. ons eigen geestelijk èn lichamelijk welzijn. (hier spreekt n.l. ook de Medicus).

Onder aan deze pagina vindt U de blauw geletterde keuze-knoppen voor de diverse cursus-stages.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wij vragen geen donaties want het gaat ons om het vrijelijk doorgeven van hetgeen ook wij in Liefde en vrijheid hebben mogen ontvangen. Zodoende volgen wij het voorbeeld van o.a. twee van mijn Teachers : Hendrik Th. Lilipaly uit Indonesia en Tara Singh uit India.

Ad *) Tot de term “denk-vernuft” werd ik uiteindelijk (!) als substitutie van het Engelse woord “mind” , t.b.v. de taal-filosofische vertaling naar het Nederlands, geïnspireerd door Immanuel Kant’s “Kritik der reinen Vernunft“.

>Stage 1 – >Stage 2 – >Stage 3 – >Stage 4 – >Stage 5 – >Stage 6 – > Stage 7